Produkcja urządzeń

EMIOTEST 3114 - Zestaw pyłomierza grawimetrycznego
Karta informacyjna

Automatyczny pyłomierz EMIOTEST 3114 w nowatorskim rozwiązaniu technicznym, jest urządzeniem przenośnym, przeznaczonym do wykonywania w kanałach zamkniętych okresowych pomiarów stężenia pyłu w gazach (np. w spalinach) oraz wyznaczania strumienia masy pyłu, np. emisji pyłu do powietrza. Pomiar oparty jest na sposobie izokinetycznego poboru częściowego strumienia badanego gazu i wydzieleniu z niego cząstek stałych zgromadzonych na materiale filtracyjnym. Pomiar może być wykonywany zarówno w trybie filtracji wewnętrznej lub zewnętrznej. Rozbudowane wyposażenie zewnętrzne zestawu pyłomierza pozwala również na niezależny pomiar strumienia objętości (przepływu) gazu w badanym kanale oraz na niezależny pomiar stopnia zawilżenia gazu.

Rozwiązania techniczne urządzeń, algorytm sterujący pomiarem oraz obliczenia są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami: normą krajową PN-Z-04030-7:1994 Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną (odpowiednik normy ISO 9096) oraz zgodnie z normą europejską PN-EN-13284-1 Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości Część 1: Manualna metoda grawimetryczna oraz zgodnie z normą E 9096 Stationary source emissions-Manual determination of mass concentration of particulate matter.

Urządzenie

Kontroler natężenia przepływu KNP-1
Karta informacyjna

Kontroler natężenia przepływu przeznaczony jest do sprawdzenia poprawności wskazania natężenia strumienia przez pyłomierz typu EMIOTEST 2598 oraz EMIOTEST 3114.

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania bezpośrednio na obiekcie pomiarowym, prezentuje na wyświetlaczu gotowy wynik do porównania z wynikiem wskazanym przez pyłomierz.

Weryfikacja poprawności działania urządzenia przed rozpoczęciem pomiarów jest wymagana przez system jakości w akredytowanych laboratoriach badawczych, zgodnie z normą PN-EN 15259:20111.

Przeprowadzenie czynności sprawdzających umożliwia utrzymanie przyrządu w pełnej gotowości funkcjonalnej, co gwarantuje zapewnienie jakości wyników realizowanego badania/pomiarów.

Kontroler KNP-1 mierzy strumień objętości metodą zwężkową z uwzględnieniem temperatury, ciśnień oraz wilgotności mierzonego gazu. Metalowa obudowa z wewnętrznym termostatowaniem umożliwia kontrolę wskazania pyłomierza bezpośrednio przed rozpoczęciem pomiaru na obiekcie pomiarowym. Filtr wejściowy oraz specjalne złącza zapewniają ochronę elementów pomiarowych kontrolera przed zapyleniem.

Urządzenie

Zestawy uzupełniające do pyłomierza
Karta informacyjna

 1. Zestaw urządzeń do poboru próbek gazowych z bocznym strumieniem aspirowanym

 2. Główne elementy zestawu:
  1. Prędkościowa, ogrzewana sonda z tytanowym torem aspiracyjnym z regulacją temperatury.
  2. Ogrzewany separator pyłu z tytanowym torem poboru.
  3. Chłodziarka.
  4. Jednostka sterująca pyłomierza grawimetrycznego typu EMIOTEST 3114 lub 2598.
  5. Ogrzewany, tytanowy trójnik rozdziału strumienia, na wysoko-przepływowy do poboru próbek cząstek stałych metodą izokinetyczną i na nisko-przepływowy do poboru próbek substancji gazowych metodą aspiracyjną.
  6. Ogrzewany elastyczny przewód rurowy (wąż) z regulacją temperatury.
  7. Stelaż z płuczkami.
  8. Aspirator EAS 1203.
  9. Agregat zasysający AZ-15.

 3. Zestaw urządzeń do poboru próbek gazowych w strumieniu izokinetycznym

 4. Głównymi elementami zestawu są następujące zespoły:
  1. Prędkościowa, ogrzewana sonda z tytanowym torem aspiracyjnym.
  2. Ogrzewany separator pyłu z tytanowym torem poboru.
  3. Jednostka sterująca pyłomierza grawimetrycznego EMIOTEST 3114 lub 2598.
  4. Chłodziarka.
  5. Zestaw do poboru próbek substancji WWA/PCDD/PCDF.
  6. Agregat zasysający AZ-15.

Urządzenie

Agregat zasysający typ AZ-15
Karta informacyjna

Agregat zasysający typu AZ-15 jest przeznaczony do zasysania powietrza oraz nieagresywnych gazów przemysłowych nie wymagających zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Przystosowany jest do współpracy z zestawami grawimetrycznych pyłomierzy serii EMIOTEST. Stosowany może być również w innych zestawach przy pomiarach emisji oraz imisji pyłów i gazów.

Budowa i działanie:

W skład agregatu wchodzi bezolejowa, rotacyjna pompa łopatkowa wykonana z odlewów żeliwnych i napędzana bezpośrednio jednofazowym silnikiem indukcyjnym. Pompa składa się z cylindrycznego korpusu zamkniętego pokrywą, w którym na przedłużonym wale silnika osadzony jest mimośrodowo wirnik ssawy. Wirnik na całej długości posiada cztery symetrycznie usytuowane szczeliny, w których umieszczone są łopatki. Łopatki wykonane są ze specjalnego samosmarującego się kompozytu.

Przy obrocie wirnika łopatki wysuwają się w wyniku działania siły odśrodkowej i ślizgają się po gładzi cylindra. Mimośrodowe osadzenie wirnika w stosunku do cylindra daje efekt zasysania czynnika gazowego od króćca wlotowego, do króćca wylotowego. Na króćcu wylotowym zainstalowany jest tłumik akustyczny wydechu. Silnik agregatu jest wyposażony w wyłącznik elektryczny zblokowany z kondensatorem rozruchowym i gniazdem sieciowym do podłączenia kabla zasilającego, wyposażonego we wtyczkę ze stykiem ochronnym. Silnik jest zabezpieczony przed przeciążeniem wyłącznikiem termicznym umieszczonym w uzwojeniu wirnika.

Urządzenie

Separator wilgoci 3-komorowy
Karta informacyjna

Urządzenie

Separator wilgoci 4-komorowy

Urządzenie

Cyfrowy przepływomierz typu DFM 2006
Karta informacyjna

Jest to nowe rozwiązanie z serii urządzeń produkowanych w EMIO, przeznaczonych do pomiaru strumienia objętości gazów w kanałach zamkniętych. Podobnie jak w przepływomierzach typu DFM 1194/1197, działanie przepływomierza DFM 2006 oparte jest na zasadzie mikromanometrycznego pomiaru różnicy ciśnień.

Przepływomierz wyposażony jest we własną sondę temperaturową oraz może być wyposażony w sondę do pomiaru wilgotności gazu. Może być używany z wszelkiego rodzaju rurkami spiętrzającymi, dla których ustalona została wartość stałej K.

Przyrząd jest szczególnie przydatny do określania profilu prędkości gazu w kanale poprzez rejestrację rozkładu ciśnień dynamicznych w badanym przekroju. Program aplikacyjny obsługujący pracę przepływomierza wykonuje bieżące obliczenia prędkości gazu w kanale. Wyniki końcowe przedstawiane są w formie raportu zawierającego obliczone wartości strumienia gazu odniesionego do warunków rzeczywistych i umownych dla gazu suchego i gazu wilgotnego.

Przepływomierz DFM 2006 przeznaczony jest dla służb ochrony środowiska w elektrociepłowniach, elektrowniach, hutach i dużych zakładach przemysłowych, a także dla inspektoratów ochrony środowiska, w instalacjach laboratoryjnych przy pomiarach przepływu w rurowych kanałach zamkniętych, wyposażonych w dowolny rodzaj zwężki pomiarowej.

Algorytm obliczeń strumienia objętości gazu jest zgodny z zaleceniami norm PN-Z-04030-7:1994 (ISO 9096:1992) oraz PN-EN 13294.

Urządzenie

EAS-2
Karta informacyjna

Aspirator EAS-2 jest urządzeniem przenośnym. Przeznaczony jest do poboru na rurki lub płuczki sorpcyjne próbek gazu, które pochodzą z procesów technologicznych lub operacji technicznych. Oznaczanie stężeń substancji zawartych w pobranych próbkach realizowane jest w laboratorium.

Elementy i podzespoły jednostki sterującej aspiratora są umieszczone zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obudowy.

Na płycie bocznej umieszczone są dwusekcyjne filtry aerozolu oraz gniazda i włącznik zasilania.

Gniazda służą do podłączenia:
 • sond do pomiaru temperatury za elementami sorpcyjnymi,
 • zasilania.
Na płycie górnej, odrębnie dla każdego kanału, umieszczone są:
 • wyświetlacz graficzny (16 wierszy po 21 kolumn),
 • wskaźniki świetlne sygnalizujące:
  • stan ogrzewania toru poboru gazu "GRZANIE",
  • pracę pompy aspiracyjnej "POMPA",
  • stan pracy aspiratora " SERWIS".
 • przyciski "MENU" do poruszania się po kolumnach i wierszach,
 • przyciski "WART" do zadawania wartości wzrastająco/malejąco,
 • przyciski "ENTER/Start",
 • przyciski "ESC/Stop",
 • przyciski do ustawiania kontrasu wyświetlacza,
 • gniazdo dla złącza szeregowego "RS232C" do podłączenia komputera lub drukarki.
Wewnątrz obudowy umieszczone są odrębne dla każdego kanału:
 • ogrzewany tor aspiracji, którego zadaniem jest eliminacja ewentualnego kondensatu przed odcinkiem pomiarowym,
 • zespół pomiaru ciśnienia, temperatury oraz wilgotności zasysanego gazu,
 • moduł pomiaru przepływu,
 • zespół zaworów sterujących,
 • pompa aspiracyjna, rotacyjna, czterołopatkowa,
 • moduł elektroniki.

Urządzenie

EAS-1

Urządzenie

CMWT 2007 - Cyfrowy miernik do pomiaru wilgotności względnej i temperatury gazu w kanale
Karta informacyjna

Urządzenie przeznaczone jest do bezpośredniego pomiaru wilgotności względnej i temperatury gazu w kanałach, w warunkach bez obecności kondensatu i sadzy. Urządzenie umożliwia rejestrację oraz wyliczanie wartości stopnia zawilżenia gazu X oraz wykonuje raporty z pomiarów. Dane można również przesłać do komputera.

Urządzenie

LSSE-2
Karta informacyjna

LSSE-2 służy do wykonywania przez uzytkownika okresowych weryfikacji poprawności działania, produkowanych przez EMIO grawimetrycznych pyłomierzy serii EMIOTEST oraz przepływomierzy serii DFM. Sprawdzenia takie, mają charakter kontrolny spełniają wymagania systemu jakości, stawiane akredytowanym laboratoriom badawczym przez normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Przeprowadzenie czynności sprawdzających umożliwia utrzymanie przyrządu w pełnej gotowości funkcjonalnej i gwarantuje zapewnienie jakości wyników badania/pomiarów.

Wyposażenie stanowiska pozwala na sprawdzenie wszystkich torów pomiarowych (temperatury, ciśnienia, wilgotność), w podłączonym do niego pyłomierzu EMIOTEST 2598. Sprawdzenie dokonuje się metodą porównań wskazań wartości kontrolowanych parametrów w pyłomierzu oraz w stanowisku. Różnice w porównywanych wartościach danych wielkości, wykraczające poza granice wyznaczone sumą błędów bezwzględnych poszczególnych torów pomiarowych w urządzeniu i stanowisku, są informacją dla użytkownika o konieczności adjustacji lub ewentualnej naprawie przyrządu.

Urządzenie

Piecyk kalibracyjny
Karta informacyjna

Piecyk kalibracyjny PK-01 służy do wykonywania przez użytkownika okresowych weryfikacji (sprawdzeń) poprawności działania podsystemów pomiaru temperatury w produkowanych przez EMIO urządzeniach, tj.: pyłomierzach EMIOTEST i przepływomierzach DFM. Sprawdzenia takie, mające charakter kontrolny spełniają wymagania systemu jakości, stawiane akredytowanym laboratoriom badawczym. Przeprowadzenie czynności sprawdzających umożliwia utrzymanie przyrządu w pełnej gotowości funkcjonalnej. Gwarantuje to zapewnienie jakości wyników badania/pomiarów.

Urządzenie

ZPPW - Zestaw do poboru próbek pyłu z pyłoprzewodów
Karta informacyjna

Zestaw urządzeń oznaczony jako ZPPW jest dodatkowym wyposażeniem pyłomierza EMIOTEST 3114, przeznaczonym do poboru metodą grawimetryczną reprezentatywnej próby pyłu z przewodów pyłowo-gazowych, charakteryzujących się wysoka koncentracją pyłu w gazach.

Zestaw ZPPW w połączeniu z pyłomierzem EMIOTEST 3114 umożliwia, w zależności od potrzeb i zastosowanej konfiguracji urządzeń, wykonanie nastepujących pomiarów:
 • pomiar parametrów przepływającego gazu, ciśnienie, temperatura, wilgotoność, prędkość, wyznaczenie strumienia objętości przepływającej mieszanki pyłowo-gazowej,
 • pobór próbki pyłu w celu wykonania dalszych badań właściwości fizykochemicznych pyłu (analizy techniczne, elementarne, granulometryczne, gęstość, rezystywność i inne),
 • pomiar stężenia i strumienia masy pyłu.

Urządzenie

Aspiracyjne sondy prędkościowe jednoczęściowe
Karta informacyjna

Urządzenie

Chłodzona sonda aspiracyjna typu SA – kw, do poboru próbki na oznaczanie WWA
Karta informacyjna

Urządzenie

Aspiracyjne sondy prędkościowe - segmentowe, nieogrzewane
Karta informacyjna

Urządzenie

Jednoczęściowe, segmentowe, głowice rurek spiętrzających
Karta informacyjna

Urządzenie

Do filtracji wewnątrzkanałowej
Karta informacyjna

Urządzenie

Do filtracji zewnętrznej, ogrzewane
Karta informacyjna

Urządzenie

Zasobnik na sorbent do oznaczania zawartości wilgotności w emisyjnych strumieniach gazu
Karta informacyjna

Typ ZPW-1 k/d

Urządzenie

Zestawy uzupełniające do pyłomierza
Karta informacyjna

 1. Zestaw urządzeń do poboru próbek gazowych z bocznym strumieniem aspirowanym

 2. Główne elementy zestawu:
  1. Prędkościowa, ogrzewana sonda z tytanowym torem aspiracyjnym z regulacją temperatury.
  2. Ogrzewany separator pyłu z tytanowym torem poboru.
  3. Chłodziarka.
  4. Jednostka sterująca pyłomierza grawimetrycznego typu EMIOTEST 3114 lub 2598.
  5. Ogrzewany, tytanowy trójnik rozdziału strumienia, na wysoko-przepływowy do poboru próbek cząstek stałych metodą izokinetyczną i na nisko-przepływowy do poboru próbek substancji gazowych metodą aspiracyjną.
  6. Ogrzewany elastyczny przewód rurowy (wąż) z regulacją temperatury.
  7. Stelaż z płuczkami.
  8. Aspirator EAS 1203.
  9. Agregat zasysający AZ-15.

 3. Zestaw urządzeń do poboru próbek gazowych w strumieniu izokinetycznym

 4. Głównymi elementami zestawu są następujące zespoły:
  1. Prędkościowa, ogrzewana sonda z tytanowym torem aspiracyjnym.
  2. Ogrzewany separator pyłu z tytanowym torem poboru.
  3. Jednostka sterująca pyłomierza grawimetrycznego typu EMIOTEST 3114 lub 2598.
  4. Chłodziarka.
  5. Zestaw do poboru próbek substancji WWA/PCDD/PCDF.
  6. Agregat zasysający AZ-15.

Urządzenie